20 April 2011 0 Comments

Sigmund Freud

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย เชื้อสายยิว เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2399 ในจักรวรรดิออสเตรียซึ่งปัจจุบันคือ สาธารณรัฐเช็ก และเสียชีวิตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2482 รวมอายุ 83 ปี ครอบครัวมีอาชีพขายขนสัตว์ มีฐานะปานกลาง ทฤษฎีของฟรอยด์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็นับว่าฟรอยด์ได้เสนอทฤษฎีที่ท้าทาย เขามองมนุษย์อย่างกว้างขวาง

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) สนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเวียนนาสาขาวิทยาศาสตร์ แล้วเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านโรคทางสมองและประสาทที่กรุงปารีสกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอัมพาต ที่นั่นฟรอยด์ได้ค้นพบว่าความจริงแล้วคนไข้บางรายป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากภาวะทางจิตใจไม่ใช่ร่างกาย หลังจากกลับมาอยู่ที่กรุงเวียนนา ฟรอยด์จึงใช้วิธีการรักษาแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) กับคนไข้ที่เป็นอัมพาต กล่าวคือให้ผู้ป่วยเล่าถึงความคับข้องใจหรือความหวาดกลัวและพยายามให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อลดความขัดแย้งในใจ ปรากฏว่ามีผู้ป่วยหลายรายหายจากอัมพาต

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ศึกษาวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ และอธิบายว่า จิตใจทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ มี 3 ลักษณะ คือ

1. จิตรู้สำนึก (Conscious mind) หมายถึง สภาวะจิตที่รู้ตัวอยู่ ได้แก่ การแสดพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง

2. จิตกึ่งสำนึก (Subconscious mind) หมายถึง สภาวะจิตที่ระลึกถึงได้ แต่มิได้แสดงออกเป็นพฤติกรรมในขณะนั้น เป็นส่วนที่รู้ตัวสามารถดึงออกมใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

3. จิตใต้สำนึก (Unconscious mind) หมายถึง สภาวะจิตที่ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัวระลึกถึงไม่ได้ เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจ แต่มีอิทธิพลจูงใจพฤติกรรม และการดำเนินชีวิตของคนเรามากที่สุด

เขาอธิบายว่าจิตใต้สำนึกของคนเราแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และ ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) โดย อิดจะเป็นพลังอารมณ์ความรู้สึกที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด เช่น รัก โลภ โกรธ หลง หรือเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณดิบของคนเรานั่นเอง ซึ่งหากคนเรามีอิด เพียงอย่างเดียวก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ ในขณะที่ ซุปเปอร์อีโก้จะเป็นพลังงานที่เกิดจากการเรียนรู้ค่านิยมต่างๆ เช่น ความดี ความชั่ว มโนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นพลังในส่วนดีของจิตมนุษย์ที่จะคอยหักล้างกับพลังอิด ทั้งนี้ในระหว่างความสุดขั้วของอิด และซุปเปอร์อีโก้นั้นจะมี อีโก้อยู่ระหว่างกลางคอยทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้คนเราแสดงสัญชาตญาณดิบออกมามากเกินไป แต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้คนเราแสดงออกซึ่งมโนธรรมเพียงอย่างเดียวเช่นกัน

สาเหตุที่ทำให้วิถีชีวิตของบุคคลแตกต่างกันเนื่องมาจาก แรงขับภายในร่างกายของตนเองและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

 • อายุแรกเกิด-1 ขวบ : Trust & Mistrust
 • อายุ 1.5-3 ขวบ : Autonomy & Shame and Doubt
 • อายุ 3-5 ขวบ : Intiative & Guilt
 • อายุ 6-12 ขวบ : Industry & Interiority
 • อายุ 12-18 ปี : Indentity & Role Confusion
 • อายุ 18-21 ปี : Intimacy & Isolation
 • อายุ 22-40 ปี : Parental & Stagnation
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป : Ego integrity & Despair


 • ฟรอยด์เชื่อว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณติดตัวมาแต่กำเนิด พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากแรงจูงใจหรือแรงขับพื้นฐานที่กระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรม คือ สัญชาตญาณทางเพศ (sexual instinct) 2 ลักษณะคือ

  สัญชาตญาณเพื่อการดำรงชีวิต (eros = life instinct)
  สัญชาตญาณเพื่อความตาย (thanatos = death instinct)

  ฟรอยด์อธิบายว่าสัญชาตญาณทั้ง 2 ลักษณะมีความต้องการทางเพศเป็นแรงผลักดัน ซึ่งบุคคลไม่กล้าแสดงออกมาโดยตรง จึงเก็บกดไว้ในระดับจิตไร้สำนึก (unconscious mind) และได้ตั้งสมมติฐานว่า มนุษย์มีพลังงานอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดเรียกว่า “Libido” ซึ่งทำให้บุคคลอยากมีชีวิต อยากสร้างสรรค์และอยากมีความรัก มีแรงขับทางด้านเพศหรือกามารมณ์ (sex) เป็นเป้าหมายคือความสุขและความพอใจ โดยมีอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไวต่อความรู้สึก เช่น บริเวณปาก ทวารหนัก อวัยวะสืบพันธุ์ เรียกว่า อีโรจีเนียสโซน (erogenous zone) ซึ่งความพึงพอใจในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเป็นไปตามวัย เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่

  หมายเหตุผู้แปล
  * ฟรอยด์ไม่ใช่จิตแพทย์ เขาเรียนแพทย์ทางด้านประสาทวิทยา และภายหลังการก่อตั้งแนวคิดจิตวิเคราะห์เขาเรียกตัวเองและผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ว่า นักจิตวิเคราะห์ (psychoanalyst)
  ** ในยุคที่ฟรอยด์เกิด แคว้นที่เขาเกิดอยู่ในจักรวรรดิออสโตร- ฮังกาเรียน ปัจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐเช็ค

  จะจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงดี
  การจัดลำดับสำคัญก่อน-หลังของนายซิกมันด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง

  เค้าบอกว่าให้คุณให้ลองสมมุติว่าเหตุการณ์เหล่านี้
  เกิดขึ้นในบ้านคุณพร้อมๆกัน คุณจะเลือกรับมือกับเหตุการณ์ใดก่อน

  1. มีคนโทรมา โทรศัพท์ดัง
  2. เด็กทารกร้องไห้จ้า
  3. มีคนมาหา เคาะประตูเรียกอยู่หน้าบ้าน
  4. ฝนทำท่าจะตก และคุณยังไม่ได้เก็บผ้าที่ตากไว้เลย
  5. คุณลืมเปิดก๊อกน้ำในครัวทิ้งไว้ และมันเริ่มไหลนองพื้นแล้ว

  ลองจดลำดับเหตุการณ์ที่คุณทำใส่กระดาษ แล้วมาดูเฉลยนะครับ
  ลองให้เหตุผลนิดๆหน่อยๆก็ได้ว่า ทำไมถึงเรียงอันไหนก่อนหลังอ่ะ

  เฉลย….. (ไม่ต้องแอบดูนะ)

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  ข้อความที่ซ่อน : ซิกมันด์ ฟรอยด์ได้กล่าวเอาไว้ว่า

  1. โทรศัพท์ แทน การงาน
  2. เด็กทารก แทน ครอบครัว
  3. คนที่ประตู แทน เพื่อน
  4. เสื้อผ้าที่ตาก แทน เงิน
  5. ก๊อกน้ำ แทน เซ็กส์

  สิ่งที่คุณเลือกเป็นอันดับแรกแสดงว่า สำคัญเป็นอันดับ 1 ที่สุดในชีวิตของคุณ ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป…

  ขอบคุณที่มา:
  http://th.wikipedia.org/wiki/
  http://www.oknation.net/
  http://imploii.exteen.com/

  Share 'Sigmund Freud' on Delicious Share 'Sigmund Freud' on Digg Share 'Sigmund Freud' on Facebook Share 'Sigmund Freud' on Google+ Share 'Sigmund Freud' on LinkedIn Share 'Sigmund Freud' on Pinterest Share 'Sigmund Freud' on reddit Share 'Sigmund Freud' on StumbleUpon Share 'Sigmund Freud' on Twitter Share 'Sigmund Freud' on Add to Bookmarks Share 'Sigmund Freud' on Email

  Leave a Reply